# تفسیر_عشق

دخترک کبریت فروش

  دختــــرک بــــرگشت چــــهــ بــــزرگ شــــد ــه بــــود! پــــرسیدمــــ پــــس کبــــریت هــــایت کــــو؟ پوزخنــــدی زد. گفتمــــ مــــی خواهمــــ امــــشب بــــا کبــــریت های ِ تو شهــــر را بــــه آتــــش بکشــــمــــ دختــــرک نگــــاهــــی انــــداخت، تنمــــ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید